سرمایه گذاری‌البرز

اطلاعات پایه

سرمایه گذاری‌البرز

  • سرمایه گذار

در سال های اخیر استراتژی کلان گروه سرمایه گذاری البرز تمرکز بر صنعت دارو و خروج از سایر فعالیت ها بوده که بر این اساس زنجیره کاملی از تولید مواد اولیه، تولید محصول، بازرگانی و توزیع محصولات و فرآورده های دارویی در مجموعه شرکت های گروه ایجاد شده است. گروه سرمایه گذاری البرز به عنوان اولین شرکت سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار با بیش از 18000سهامدار حقیقی و حقوقی و 13 شرکت تابعه (که از شرکت های خوش نام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار می باشند) و بیش از 3200 نفرنیروی انسانی متخصص و کارآزموده، بخش قابل توجهی از تولید و عرضه محصولات دارویی کشور را بر عهده گرفته است.
شرکت سرمایه‌گذاری البرز (سهامی عام) ابتدا در سوّم دیماه 1345 بنام شرکت یکدل طی شماره 11168 در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران ثبت گردیده و سپس براساس تصمیم مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ 27/8/1350، نوع آن از ً شرکت سهامی ً به ً شرکت سهامی خاص ً تبدیل گردیده و نام آن به شرکت سهامی خاص یکدل اصلاح شده است. به استناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ 22 تیر ماه 1353 نام شرکت از شرکت سهامی خاص یکدل به شرکت سرمایه‌گذاری البرز (سهامی خاص) تغییر یافته است. متعاقباً طبق صورت‌جلسـه مجمع عمومی فوق‌العاده, مورخ سوّم مرداد ماه 1353 نوع شرکت از ً سهامی خاص ً به ً سهامی عام ً تبدیل گردیده و نام فعلی آن شرکت سرمایه‌گذاری البرز (سهامی عام) می باشد.

موضوع شرکت براساس دوّمین ماده اساسنامه عبارتست از سرمایه‌گذاری و مشارکت در شرکت ها و مؤسسات تولیدی، بازرگانی، ساختمانی و خرید و فروش سهام آنها و خرید و فروش اوراق بهادار و اوراق قرضه و انجام هر گونه عملیات بازرگانی مجاز مربوط به موضوع شرکت.

تهران

http://www.alborzinvest.ir